- Natuurkind, jongeren en de natuur. - http://www.natuurkind.nl -

Lekker spelen in het groen

AMERSFOORT – Lekker vies worden door in bomen te klimmen, een hut te bouwen of een brug over het water te maken. Misschien kan dat straks in drie natuurspeelplaatsen die het college van burgemeester en wethouders wil maken. Het college vindt het belangrijk dat kinderen in de natuur kunnen spelen. Avontuurlijke speelplekken zouden positieve effecten hebben op de ontwikkeling van de jeugd.

door Natanja Vreugdenhil bron Stad Amersfoort

Een natuurspeelplek is een natuurlijke speelgelegenheid waarin kinderen worden uitgedaagd om de natuur spelenderwijs te ontdekken. Kinderen kunnen er bijvoorbeeld hutten bouwen, in bomen klimmen en spelen met water. Uit onderzoek zou blijken dat het spelen in een natuurlijke omgeving goed is voor de motorische ontwikkeling van kinderen. Het zou verder de kans op astma en hart- en vaatziekten voorkomen. En het spelen in de natuur zou de fantasie en de zintuigen van kinderen prikkelen.
Een aantal locaties wordt bekeken om te zien of die geschikt zijn voor een natuurspeelplaats. De gemeente stelt aan de locaties een aantal eisen. Zo moet de speelplek op een veilige en makkelijke manier bereikbaar zijn voor de kinderen. Ook moet de grootte van het terrein ongeveer een half voetbalveld zijn. Verder kijkt de gemeente naar het terreinsoort. Het is de bedoeling dat de speelplek op meerdere manieren kan worden ingericht en gebruikt. Kinderen van meerdere leeftijden moeten er iets van hun gading vinden. Vooralsnog komt er geen georganiseerd toezicht bij de speelplaatsen. Wel kunnen ouders van met name kleintjes een oogje in het zeil houden.
Als mogelijke locaties noemt de gemeente nu de Paardenwed langs de Barneveldse Beek in Randenbroek, het Waterwingebied tussen Liendert en Rustenburg, in park Schothorst bij het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie, bosgebied Birkhoven Bokkeduinen en park Randenbroek. Behalve park Schothorst is heel Amersfoort Noord zoekgebied. Een natuurspeelplek kan speciaal voor dat doel ingericht worden, maar het kan ook een plek zijn die tijdelijk geen bestemming heeft.
De gemeente gaat de plannen voor de natuurspeelplaatsen in overleg met betrokkenen verder uitwerken. Zo mag de jeugd erover meepraten. Ook jongerenorganisaties zoals scouting, speeltuinvereniging, kinderboerderij en scholen worden bij de plannen betrokken. Verder wordt overlegd met de buren die aan de toekomstige natuurspeelplaatsen grenzen. Het college constateert dat het draagvlak onder bewoners en gebruikers cruciaal is voor het slagen van de speelplaatsen. Daarom is een communicatieplan onderdeel van het plan van aanpak.
In totaal heeft de gemeente nu de beschikking over €170.000 voor de natuurspeelplaatsen. Daarvan komt €50.000 uit de reguliere begroting. Het overige bedrag werd vorig jaar door de gemeenteraad gereserveerd. Bij elkaar kosten de drie geplande natuurspeelplaatsen €330.000. Om het totale bedrag bij elkaar te krijgen, wordt nog naar mogelijkheden binnen de begroting bezocht. Ook bekijkt het college of er sponsors zijn die in geld of natura aan de natuurspeelplaatsen willen bijdragen.

[1]